فیلم های آلیاژ بر پایه پلی اتیلن اکساید /(PEO)پلی وینیل پیرولیدون :(PVP) خواص حرارتی-مکانیکی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 780

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MRSS01_179

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

در تحقیق حاضر خواص حرارتی-مکانیکی فیلم های آلیاژ بر پایه پلی اتیلن اکساید(PEO)پلی وینیل پیرولیدون(PVP )با ترکیب درصدهای مختلف از PVP، (0،10، 25، 50 و %100 وزنی) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های فیلم PEO/PVP به روش قالب-گیری محلولی تهیه شدند. بلورینگی و رفتار مکانیکی فیلم ها توسط کالریمتری روبشی افتراقی (DSC)، پراش اشعه ایکس (XRD) و خواص مکانیکی(کششی) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتیجه آزمون XRD کاهش درصد کریستالی PEO با افزایش ترکیب درصد PVP در آلیاژ PEO/PVP را نشان داد. قابلیت هسته زای PVP حین بلورینگی PEO در نمونه های آلیاژ توسط نتایج آزمون DSC تایید شد. نتایج آزمون خواص مکانیکی دلالت بر اثر هم افزایی میان PEO و PVP داشتند که این اثر با توجه به رفتار بلورینگی PEO در نمونه های آلیاژ تبیین شد.

Authors

نگار نقی سده

کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر، دانشکده نساجی و پلیمر، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

مهدی انتظام

یزد، دانشگاه یزد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی-پلیمر

نوید نصیری زاده

کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر، دانشکده نساجی و پلیمر، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران