بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و پذیرش فناوری اطلاعات در کارکنان بانک های دولتی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 356

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNBS-2-8_004

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

Abstract:

این پژوهش با هدف رابطه بین توانمند سازی کارکنان و پذیرش فناوری اطلاعات در کارکنان بانک های دولتی انجام گردید . روش پژوهش توصیفی ازنظر نوع همبستگی بود . جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک های دولتی می باشند حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی ومورگان 100 نفر 25 نفر زن و 75 نفر مرد تعیین شد؛ که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد توانمند سازی اسپریتزر (1995) و پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات دیویس (1986) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف - اسمیرنف، آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون به روش گام به گام توسط نرم افزار آماری spss استفاده گردید. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین توانمند سازی کارکنان و پذیرش فناوری اطلاعات وجود دارد، همچنین از بین ابعاد توانمند سازی، بعد احساس معنی داری در شغل از قابلیت پیشبینی کنندگی توانمند سازی کارکنان به میزان 31 درصد برخوردار بود .

Authors

بهزاد زارعیان مراد آبادی

کارشناس ارشد حسابداری، رییس پست بانک مرکزی شهرستان دلفان، لرستان، ایران. (نویسنده مسیول)

معصومه محمدی گلباغی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، دلفان، لرستان، ایران

فرزاد رستمی خرم آبادی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، دلفان، لرستان، ایران