بررسی عوامل موثر بر خشونت سیاسی مطالعه موردی: جمعیت بلوچ شهر زاهدان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 481

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QPSS-6-21_003

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

Abstract:

پدیده خشونت سیاسی از آن دسته آسیبهای اجتماعی- سیاسی است که نظم حاکم بر جامعه را مختل میکند و همواره مواجهه با آن مورد توجه سیاستمداران میباشد. پژوهش حاضر به بررسی عوامل تاثیرگذار بر میزان گرایش رفتارهای خشونت آمیز سیاسی در بین شهروندان بلوچ شهر زاهدان میپردازد. مسایل قومی- طایفه ای این منطقه بستر جغرافیایی مناسب برای ناامنی و بی ثباتی ایجاد میکند. همانندی های فرهنگی، قومی، مذهبی با دو کشور بحرانزده افغانستان و پاکستان نیز بر افزایش خشونت در این منطقه می افزاید. روش تحقیق مورد استفاده در این بررسی روش پیمایشی است. تکنیک جمع آوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه میباشد. جامعه آماری نوشتار حاضر شامل کلیه شهروندان اهل سنت بلوچ زاهدان میباشدکه حجم نمونه384نفری به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. اطلاعات گردآوری شده به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد در کنار عوامل جامعه شناختی مانند محرومیت نسبی، عوامل دیگری همچون ساختار اجتماعی فرهنگی خاص، سیستم قوممداری، جعرافیای طبیعی استان، قاچاق مواد مخدر، تعداد زیاد اتباع بیگانه در منطقه و تقویت گروههای تروریستی توسط عوامل خارجی بر میزان خشونت در این منطقه تاثیرگذار است.

Authors

رضا محموداوغلی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی

یعسوب اصغری نیاری

استادیار معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی