بررسی اثرات عصاره آبی زعفران (Crocus sativus L.) بر درصد تبدیل لارو به شفیره و شفیره به بالغ در مگس سرکه (Drosophila melanogaster M.)

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 487

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SAFRON-2-2_007

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

Abstract:

زعفران (Crocus sativus L.)، گیاه بومی کشور ایران و خصوصا منطقه خراسان هست و دارای جایگاه خاصی در الگوی تغذیه مردم میباشد. با توجه به مطالعات متعدد اثرات زعفران و ازآنجاکه در زمینه ی اثرات آن بر روند تکوین مگس سرکه به عنوان یک مدل جانوری مطالعات خاصی صورت نگرفته، در این مطالعه اثرات عصاره آبی زعفران بر درصد تبدیل لارو به شفیره و شفیره به بالغ در مگس سرکه در حین تکوین، مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 5 جفت مگس سرکه وحشی بالغ سه روزه جهت جفت گیری و تخم گذاری به هر یک از ظروف کشت حاوی غلظت های متفاوت عصاره آبی زعفران منتقل و پس از هشت ساعت خارج گردیدند. درصد تبدیل لارو به شفیره و شفیره به بالغ در کلیه غلظت ها موردبررسی قرار گرفت. تجزیه وتحلیلهای آماری با نرمافزار SAS و میانگین دادهها با آزمون Tukey با حداقل سطح معنیداری (p<0.05) مقایسه شدند. در غلظت های پایینتر زعفران، افزایش معنیدار میزان تبدیل لارو به شفیره در مقایسه با گروه کنترل، مشاهده شد. اما حضور غلظتهای بالای زعفران در محیط کشت، منجر به کاهش معنیدار درصد تبدیل لارو به شفیره و شفیره به بالغ گردید. با توجه به نتایج به دست آمده اثرات زعفران بر روند تکوین مگس سرکه تا حدی وابسته به دوز عمل میکند. به این معنا که زعفران در غلظتهای پایین اثرات مثبتی بر درصد تبدیل لارو به شفیره و شفیره به بالغ داشته ولی افزایش غلظتهای مصرفی میتواند منجر به بروز تاثیر منفی بر این روند گردد.

Authors

سیده فاطمه فانی یزدی

دانشآموخته رشته زیستشناسی سلولی تکوینی، دانشگاه پیام نور، گروه علمی زیست شناسی، تهران، ایران.

ناصر مهدوی شهری

استاد رشته زیست شناسی علوم جانوری و جنینشناسی، گروه زیست شناسی دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

خدیجه نژادشاهرخ آبادی

استادیار رشته ژنتیک، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران.

سیدامین فانی یزدی

دانشجوی دکتری رشته مهندسی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، گروه علمی کشاورزی، تهران، ایران.