CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رابطه تنظیم هیجانی با نشانگان افسردگی و اضطراب در دانشجویان: نقش واسطه ای ذهن آگاهی

عنوان مقاله: رابطه تنظیم هیجانی با نشانگان افسردگی و اضطراب در دانشجویان: نقش واسطه ای ذهن آگاهی
شناسه (COI) مقاله: JR_SHPP-4-2_003
منتشر شده در شماره 2 دوره 4 فصل تابستان در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی بادان فیروز - کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه سمنان، ایران
شاهرخ مکوند حسینی - نویسنده مسیول، دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان
محمد علی محمدی فر - استادیار روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان

خلاصه مقاله:
مقدمه: افسردگی و اضطراب از مهمترین اولویت های بهداشتی در دنیای امروز هستند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه تنظیم هیجانی با افسردگی و اضطراب: نقش واسطه ای ذهن آگاهی بود . روش: طرح مطالعه حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود که از میان همه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه سمنان در شهرستان مهدیشهر تعداد ۳۵۰ نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. از همه شرکتکنندگان خواسته شد پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران، پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بایر و همکاران و مقیاس افسردگی و اضطراب بک را تکمیل کنند . یافته ها: برای تحلیل دادهها از همبستگی پیرسون، معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد مسیر مستقیم معناداری از تنظیم هیجانی بر افسردگی و اضطراب برقرار میباشد که به ترتیب با ضریب مسیر ۰/۵۳ و ۰/۶۳ درصد گزارش شده است. همچنین مسیر غیر مستقیم معناداری نیز از تنظیم هیجانی بر افسردگی و اضطراب به واسطه ذهن آگاهی با ضریب مسیر ۰/۱۴ درصد برقرار می باشد . نتیجه گیری: میتوان نتیجه گرفت که تنظیم هیجانی در دانشجویان دانشگاه با افسردگی و اضطراب رابطه دارد این در حالی است که ذهن آگاهی میانجی این رابطه میباشد. بنابراین آموزش ذهن آگاهی و آموزش مهارتها تنظیم هیجانی برای توسعه و ترویج سلامت روانشناختی دانشجویان پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی:
تنظیم هیجانی، افسردگی، اضطراب، ذهن آگاهی، دانشجویان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/722485/