بررسی اثرات ضد توموری و ضد التهابی گیاه سیاه دانه روی رده های توموری 4T1 و CT26

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 494

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPSMH-12-3_001

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

Abstract:

سرطان دومین عامل مرگ و میر در دنیا است و التهاب مرتبط با سرطان نقش مهمی را در پیشرفت بسیاری از بدخیمی هابازی می کند. درمان های فعلی برای سرطان معمولا کارآمد نبوده و با عوارض جانبی بالایی همراه هستند. از آنجایی که عوارض جانبی استفاده از داروهای گیاهی بسیار کمتر از داروهای شیمیایی است، در سالهای اخیر توجه زیادی به استفاده از داروهای گیاهی در درمان سرطان شده است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات ضد توموری و ضد التهابی گیاه سیاه دانه در شرایط برون تنی می باشد. مواد و رو شها: در این مطالعه رد ههای توموری 4T1 و CT26 با غلظت های مختلف ) 1000 μg/ml ، 500 ، 250 و 50 ( عصاره هیدروالکلی گیاه سیاه دانه تیمارشدند. پس از 48 ساعت میزان مهار رشد تومور و بیان ژن COX-2 به ترتیب با رو شهای XTT و Real time PCR بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که عصاره سیاه دانه می تواند در یک رفتار وابسته به غلظت باعث کاهش معنی دار در رشد رد ههای توموری 4T1 و CT26 در مقایسه با گروه کنترل شود. همچنین مقایسه نتایج حاصل از Real time PCR نشان داد بیان ژنی COX-2 حتی در غلظت های پایین عصاره نیز بصورت معنی داری، در مقایسه با گروه کنترل در رد ههای توموری کاهش پیدا می کند ) 05 / .)P< 0 نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده در این مطالعه می توان گفت که عصاره سیاه دانه نه تنها می تواند باعث کاهش رشد رد ه های توموری شود بلکه می تواند بصورت معنی داری التهاب مرتبط با سرطان را کاهش دهد. بنابراین ممکن است بتوان از آن بعنوان یک ترکیب درمانی برای بسیاری از سرطان ها استفاده کرد.

Authors

فاطمه حسینی

گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران