مقایسه ویژگی های سرشتی - منشی افراد مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی با افراد سالم

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 455

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPSMH-12-3_002

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

Abstract:

زمینه و هدف: از آنجایی که اختلال بیش فعالی-کم توجهی بزرگسالی باعث مشکلات زیادی از جمله تصادفات رانندگی،افت تحصیلی، تغیر مداوم شغل، طلاق، سوء مصرف مواد، و شکست در تعاملات بین فردی می شود، و به عملکرد اجتماعی، تحصیلی و خانوادگی فرد آسیب می زند با توجه به این که خرده مقیاس های پرسشنامه سرشت و منش ( TCI ) در افراد اختلال بیش فعالی-کم توجهی مطرح شده است در همین راستا تحقیق حاضر با هدف مقایسه ویژگیهای سرشتی - منشی افراد مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی با افراد سالم انجام شد. مواد و رو شها: مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بود که در بیمارستان روانپزشکی روزبه تهران در سال 13961395- انجام پذیرفت. نمونه ها شامل 100 فرد بزرگسال مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی و 100 فرد بزرگسال سالم بودند نمونه گیری به روش هدفمند انجام گرفت. پرسشنامه های سرشت و منش ( TCI )، چک لیست نشانه های اختلالات روانی SCL-90-R) ) و مصاحبه تشخیصی برای اختلال بیش فعالی- ک متوجهی در بزرگسالان ( DIVA )، به آنان داده شد. داده ها از طریق تحلیل واریانس یک راهه تحلیل شدند. یافته ها: هر 7 بعد پرسشنامه سرشت و منش ( TCI ) )نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش وابستگی، پشتکار، همکاری، خودراهبری، خودفراروی( در افراد مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی در مقایسه با افراد سالم تفاوت معنیداری وجود داشت ( 01 / .(P<0 نتیجه گیری: ویژگی های سرشتی-منشی افراد مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی متفاوت از گروه سالم بود. هم چنین افراد مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی، مشکلات نوع مرکب ) 42 %(، نوع کم توجهی ) 37 %( و نوع بیش فعال-تکانشگر ) %21 ( داشتند.

Authors

مریم سجادیان

گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان روزبه، تهران، ایران