بررسی مقایسه ای عفونت های بیمارستانی با منشا باکتریایی در بیمارستان های امام رضا (ع) وبعثت شهر تهران در سال 93 - 1392

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 388

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPSMH-12-3_004

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

Abstract:

مقدمه: امروزه برخی از مداخلات پزشکی مکرر از جمله مصرف وسیع داروهای مهار کننده سیستم ایمنی و آنتی بیوتیک هاموجب گسترش مقاومت های دارویی و عفونت های بیمارستانی مقاوم به درمان شده است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی وضعیت عفونت های بیمارستانی با منشا باکتریایی در دو بیمارستان منتخب شهر تهران می باشد. مواد و رو شها: مطالعه حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی بر روی بیماران بستری در دو بیمارستان امام رضا (ع) و بعثت شهر تهران از ابتدای سال 92 تا پایان شهریور 93 انجام گرفت. ابتدا افراد مشکوک به عفونت بیمارستانی تحت بررسی قرار گرفتند. از این بیماران نمونه بالینی مناسب تهیه گردید. سپس آزمایش مستقیم، کشت و آزمو نهای باکتریولوژیک اختصاصی بر روی نمونه ها صورت گرفت و در نهایت، اطلاعات مزبور تجزیه و تحلیل آماری شد. نتایج: میان عفونت های بیمارستانی ناشی از اشریشیاکلی با عفونت های ناشی از سایر باکتری ها، بجز آسینتوباکتر بومانی، اختلاف آماری معنی داری مشاهده گردید و بین عفونت های ادراری بیمارستانی با سایرعفونت ها و نیز میان مبتلایان بستری در بخش مراقبت های ویژه این دو بیمارستان با افراد بستری در سایر بخش ها، اختلاف معنی داری وجود داشت ) 05 / .)P< 0 بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که طولانی شدن مدت اقامت بیمار در بیمارستان خصوصا در بخش مراقبت های ویژه و نیز استفاده مکرر از ابزارهای تهاجمی نظیر کاتترهای عروقی و دستگاه ادراری از مهم ترین علل ابتلای بیماران به عفونت های بیمارستانی بوده اند.

Keywords:

بخش مراقبت های ویژه , عفونت ادراری , اشریشیاکلی

Authors

مریم دادمنش

گروه بیماری های عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

فرشاد نجومی

گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

خدایار قربان

گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

علی علامه

دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران