ارزیابی کیفیت محیطی سیمای خیابان سرداران ارومیه

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 375

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAYA-1-4_001

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

Abstract:

فضاهای سکونتی انسانی هنگامی میتواند بیشترین مطلوبیت ساختاری را برای انسان دربرداشته باشد، که انتظارات وی را در ابعاد مختلف، زیست محیطی، اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و... بنا به نیازهای رو به رشد زمان برآورده سازد. چنانچه هریک از این عوامل، در محیط زندگی یک فرد، فاقد کیفیات مطلوب باشند، بر احساس و ادرا ک و اختلالات نیازی وی از فضا و در نتیجه بر سطح رضایتمندی او از محیط زندگی تاثیرگذار خواهد بود. برهمین اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ دادن به این سوال است که با توجه به معیارها و شاخصهای کیفیت محیط سکونت شهری از منظر بهره وران از سیمای شهری از نقطه نظر اینکه آیا کیفیت سیمای خیابان سرداران ارومیه مطلوب است برای رسیدن به این مهم، از روش توصیفی- تحلیلی و روش swotدر تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده و همچنین با به کارگیری تحلیلی به کمک نمودارها مولفه ها و زیر شاخص ها، به ارزیابی هرکدام پرداخته شده است. همچنین با استفاده از فرمول کوکران، تعداد معینی از پرسشنامه در محدوده مورد مطالعه توزیع گردیده است. این پرسشنامه ها کیفیت محیط سکونت را در قالب چهار زیر شاخص اصلی یعنی اجتماعی و جامعه شناختی، اقتصادی، طراحی محیطی و محیط زیست شهری جست و جو میکند و نتایج حاصل از آن حاکی بر وضعیت نامناسب کیفیت محیطی سیمای خیابان سرداران ارومیه است به صورتی که همانطور که از تحلیل شاخص های پرسشنامه میبینیم وضوح کیفیت زندگی و زیباشناختی محدوده در سطح پایینی قرار دارد یعنی بیش از نیمی(حدود61درصد) به ضعیف بودن این شاخص اشاره کرده اند و یا در زمینه زیست محیطی پارک ها و فضاهای سبز حدود73درصد از وضعیت ضعیف و خیلی ضعیف این شاخص اظهار نظر کرده اندو...که در پژوهش حاضر در پی شاخص های دیگر در ادامه پژوهش تلاش به ارزیابی دقیقتر کیفیت محیطی سیمای خیابان سرداران ارومیه میشود.

Authors

علیرضا سلیمانی

عضو هییت علمی دانشگاه پیام نور

میثم ساکت حسنلویی

دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشگاه پیام نور ارومیه

مجید هادی دهخوارقانی

دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشگاه پیام نور ارومیه