CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی کیفیت محیطی سیمای خیابان سرداران ارومیه

عنوان مقاله: ارزیابی کیفیت محیطی سیمای خیابان سرداران ارومیه
شناسه ملی مقاله: JR_PAYA-1-4_001
منتشر شده در شماره 4 دوره 1 فصل تابستان در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا سلیمانی - عضو هییت علمی دانشگاه پیام نور
میثم ساکت حسنلویی - دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشگاه پیام نور ارومیه
مجید هادی دهخوارقانی - دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشگاه پیام نور ارومیه

خلاصه مقاله:
فضاهای سکونتی انسانی هنگامی میتواند بیشترین مطلوبیت ساختاری را برای انسان دربرداشته باشد، که انتظارات وی را در ابعاد مختلف، زیست محیطی، اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و... بنا به نیازهای رو به رشد زمان برآورده سازد. چنانچه هریک از این عوامل، در محیط زندگی یک فرد، فاقد کیفیات مطلوب باشند، بر احساس و ادرا ک و اختلالات نیازی وی از فضا و در نتیجه بر سطح رضایتمندی او از محیط زندگی تاثیرگذار خواهد بود. برهمین اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ دادن به این سوال است که با توجه به معیارها و شاخصهای کیفیت محیط سکونت شهری از منظر بهره وران از سیمای شهری از نقطه نظر اینکه آیا کیفیت سیمای خیابان سرداران ارومیه مطلوب است برای رسیدن به این مهم، از روش توصیفی- تحلیلی و روش swotدر تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده و همچنین با به کارگیری تحلیلی به کمک نمودارها مولفه ها و زیر شاخص ها، به ارزیابی هرکدام پرداخته شده است. همچنین با استفاده از فرمول کوکران، تعداد معینی از پرسشنامه در محدوده مورد مطالعه توزیع گردیده است. این پرسشنامه ها کیفیت محیط سکونت را در قالب چهار زیر شاخص اصلی یعنی اجتماعی و جامعه شناختی، اقتصادی، طراحی محیطی و محیط زیست شهری جست و جو میکند و نتایج حاصل از آن حاکی بر وضعیت نامناسب کیفیت محیطی سیمای خیابان سرداران ارومیه است به صورتی که همانطور که از تحلیل شاخص های پرسشنامه میبینیم وضوح کیفیت زندگی و زیباشناختی محدوده در سطح پایینی قرار دارد یعنی بیش از نیمی(حدود61درصد) به ضعیف بودن این شاخص اشاره کرده اند و یا در زمینه زیست محیطی پارک ها و فضاهای سبز حدود73درصد از وضعیت ضعیف و خیلی ضعیف این شاخص اظهار نظر کرده اندو...که در پژوهش حاضر در پی شاخص های دیگر در ادامه پژوهش تلاش به ارزیابی دقیقتر کیفیت محیطی سیمای خیابان سرداران ارومیه میشود.

کلمات کلیدی:
مطلوبیت ساختاری، شاخص های کیفیت محیط،خیابان سرداران ارومیه ، روشswot

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/722710/