اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد چند وجهی بر خود پنداره و اهمال کاری

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 425

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RCPC-4-2_010

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

Abstract:

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد چند وجهی لازاروس بر خود پنداره و اهمال کاری اجرا شد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در مقطع کارشناسی بود. 30 نفر از جامعه مورد مطالعه که در پرسشنامه اهمال کاری نمره بالاتری کسب کرده بودند و خود پنداره پایین تری داشتند به شیوه تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایشی و گواه گمارده شدند. پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه گواه بود. برای گروه آزمایش 8 جلسه مشاوره گروهی به شیوه چند وجهی برگزار شد. ابزارهای پژوهش شامل آزمون خود پنداره راجرز و پرسشنامه اهمال کاری بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانوا) و تحلیل واریانس تک متغیره در متن مانوا انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد بین دو گروه آزمایش و گواه از نظر خودپنداره و اهمال کاری تفاوت معنی داری وجود دارد. دستاورد نهایی این پژوهش، اثربخشی کاربرد رویکرد چند وجهی بر مشکلات خود پنداره و اهمال کاری دانشجویان بود.

Keywords:

مشاوره گروهی چند وجهی , خودپنداره , اهمال کاری , دانشجویان دختر

Authors

احمد اعتمادی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران

محسن گل محمدیان

استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه