تاثیر محلول کلرهگزیدین گلوکونات 2 درصد بر پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتتر ورید محیطی در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی در یک بیمارستان نظامی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 360

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MCS-4-1_003

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1397

Abstract:

مقدمه: تعبیه کاتترهای وریدی محیطی جهت تجویز مایعات، داروها و فرآورده های خونی، رایج ترین اقدام درمانی- تهاجمی انجام شده برای بیماران بستری در بیمارستان می باشد. یکی از عوارض جدی مایع درمانی وریدی فلبیت است که می تواند وضعیت سلامت بیماران را کاملا تحت تاثیر خود قرار دهد. هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر محلول کلرهگزیدین گلوکونات 2 درصد بر پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتتر در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور روی 40 بیمار بستری در واحد مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان نظامی بعثت تهران در سال 1395 انجام شد. بیماران به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تخصیص یافتند. ابزار گردآوری داده ها شامل، چک لیست اطلاعات دموگرافیک و سوابق پزشکی بیمار و ابزار دیداری فلبیت جکسون بود. در گروه مداخله، پس از استعمال محلول کلرهگزیدین گلوکونات اطراف کاتتر، درجه ی فلبیت نیز به صورت روزانه تا 72 ساعت تعیین و پانسمان جدید روی کاتتر گذاشته می شد. در گروه کنترل، فقط درجه ی فلبیت مشخص شده و پانسمان کاتتر تعویض می گردید. یافته ها: آزمون من ویتنی یو از نظر میانگین شدت (درجه) فلبیت و آزمون کای دو از نظر درصد ابتلا به فلبیت، بین دو گروه در 24، 48 و 72 ساعت بعد از مداخله اختلاف آماری معنی داری را نشان ندادند (P > 0/05). آزمون فریدمن نشان داد، با گذشت زمان میانگین ابتلا به فلبیت در هر دو گروه افزایش یافت (P<0/05). بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، تعویض روزانه ی پانسمان کاتتر جهت پیشگیری از فلبیت و به منظور کاهش هزینه ها کافی به نظر می رسد. انجام مطالعات بیشتر با حجم نمونه بالاتر پیشنهاد می گردد.

Keywords:

بخش مراقبت ویژه قلب , پیشگیری , فلبیت , کاتتر ورید محیطی , کلرهگزیدین گلوکونات دو درصد

Authors

مریم پورمحمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری

زهرا فارسی

دکترای تخصصی پرستاری، دانشیار، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت جامعه

ناهید رجایی

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان، مربی، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت مادر و نوزاد