تاثیرتمرین هوازی و مصرف روغن زیتون برنیمرخ لیپیدی و شاخص توده بدن زنان دارای اضافه وزن

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 382

This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASSH01_047

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

Abstract:

روش های مختلفی اعم از دارو درمانی، فعالیت بدنی و اصلاح رژیم غذایی جهت کنترل وزن و بهبود نیمرخ لیپیدی افراد دارای اضافه وزن موردمطالعه قرارگرفته اند. . با این وجود به دلیل چند وجهی بودن پدیده نیمرخ لیپیدی نتایج متناقض است. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف تاثیرهمزمان روغن زیتون و تمرین هوازی برنیمرخ لیپیدی وشاخص توده بدن زنان دارای اضافه وزن انجام شد. دریک کارآزمایی نیمه تجربی 27 زن 25 تا 45 ساله دارای اضافه وزن به عنوان آزمودنی انتخاب و در چهار گروه تمرین هوازی + روغن زیتون، تمرین هوازی + روغن آفتابگردان، تمرین هوازی، و روغن زیتون تقسیم شدند. 5میلی لیتر خون سیاهرگی قبل و پس از 6 هفته مداخله از آزمودنی ها جمع آوری شد. تغییرات سطوح LDL و کلسترول تام تفاوتی را بین چهار گروه پژوهش نشان نداد. با این حال تفاوت بین چهار گروه برای سطوح HDL و تری گلیسرید (TG) معنادار بود. به طوری که HDL فقط در گروه مصرف روغن آفتابگردان همراه با تمرین هوازی به طور معنادار افزایش یافت، و TG نیز اگرچه در دو گروه مصرف روغن آفتابگردان همراه با تمرین هوازی و مصرف روغن زیتون همراه با تمرین هوازی به طور معنادار کاهش یافت، اما این کاهش در گروه مصرف روغن آفتابگردان همراه با تمرین هوازی به طور معنادار بیشتر بود. لذا به نظر می رسد مصرف روغن آفتابگردان همراه با تمرین هوازی تاثیرات مطلوب تری را بر پروفایل لیپید زنان دارای اضافه وزن داشته باشد. به هر حال بررسی های بیشتر ضروری می باشد.

Authors

نسیم اجرایی

کارشناش ارشد فیزیولوژی ورزشی (آموزگارتربیت بدنی شهرستان صحنه)

محمدعلی آذربایجانی

استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

مقصود پیری

استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی