بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و عوامل شغلی در ارتقای سطح انگیزش کارکنان در شهرداری قم

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 356

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFAM01_185

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

Abstract:

همواره موضوع انگیزش جزء مباحث رفتار سازمانی مورد توجه محققین و اندیشمندان حوزه ی مدیریت سازمان ها بوده است. از طرف دیگر ویژگی های شخصیتی نقش قابل توجهی در ایفای نقش افراد در سازمان ها دارد، لذا با توجه به موارد ذکر شده در این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی در ارتقای سطح انگیزش کارکنان در شهرداری قم هستیم. در این تحقیق از میان مجموع کارکنان، تنها کارشناسان و کاردانان شهرداری قم که بیش از پنج سال سابقه ی کاری داشته اند را به عنوان جامعه ی آماری انتخاب نمودیم. با توجه به اینکه تعداد جامعه ی آماری تحقیق 417 نفر بود، از طریق نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 200 نفر را با توجه به فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب نمودیم. در این تحقیق برای سنجش فرضیات تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده نمودیم. برای تعیین پایایی پرسشنامه های تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده نمودیم که نشان داد تمامی متغیرهای تحقیق بالای 70 درصد دارای پایایی می باشد، همچنین برای تعیین روایی پرسشنامه ها از نظر کارشناسان و متخصصان امر استفاده نمودیم که بعد از دو مرحله اصلاح مورد تایید قرار گرفت. نتایج این تحقیق مشخصساخت، سبک های شخصیتی با انگیزش ارتباط معناداری دارند که در این میان برونگرایی بیشترین ارتباط را با انگیزش افراد داشت.

Authors

لیلا رضوانی

گروه مدیریت، پردیس علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

حسن زارعی مبین

گروه مدیریت، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران.