تحلیل استاتیکی و دینامیکی ایمپلنت دندان به روش اجزاء محدود

Publish Year:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

1,389

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DMECONF03_228

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

Abstract:

روش اجزاءمحدود یکی از روش های موفق حل مشکلات مرتبط به دندانپزشکی می باشد و روشی برای ارزیابی سیستم ایمپلنت محسوب میشود. در این مقاله از نرم افزار تخصصی آباکوس استفاده شده است. شبیه سازی ایمپلنت دندان در نر افزار آباکوس با مدلسازی هندسه، تعریف خصوصیات مواد، شرایط مرزی، شرایط تماس، بارگذاری و المان بندی برای ایمپلنت-استخوان انجام شده است. دو تحلیل با دو مقدار نیروی متفاوت مورد بررسی قرارخواهد گرفت. در تحلیل استاتیکی نیروی 100 نیوتن با زاویه 45 درجه به سرپوش سرامیکی وارد می شود. تمام مراحل مدلسازی در تحلیل دینامیکی مشابه تحلیل استاتیکی با نیروی مایل 400 نیوتن در زمان 0/01 ثانیه وارد میشود. تنش ماکزیمم فون میزز در تحلیل استاتیکی 82/5 مگاپاسکال و در تحلیل دینامیکی 770/2 مگاپاسکال بدست آمد. در مقایسه تنش ماکزیمم در تحلیل استاتیکی کمتر از تحلیل دینامیکی می باشد. مقدار ماکزیمم جابجایی در تحلیل دینامیکی کمتر از تحلیل استاتیکی میباشد.

Authors

بنفشهزادافشار
بنفشه زادافشار

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، اصفهان،ایران

محمدرضانیرومند
محمدرضا نیرومند

استادیار، دانشگاه پیام نور، گروه مهندسی مکانیک

علیحیدری
علی حیدری

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، واحد خمینی شهر،دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، اصفهان، ایران