ساماندهی رودخانه دره رود با استفاده از مدل HEC-RAS و سیستم اطلاعات جغرافیایی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 430

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC16_186

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

Abstract:

عوامل انسانی و غیرانسانی موجب ایجاد تغییرات در بستر رودخانه شده که این تغییرات نیز به نوبه خود باعث ایجاد خسارات به حاشیه رودخانه در زمان حدوث سیلاب های مختلف می گردد. از اینروی مطالعات مهندسی رودخانه در بخش ساماندهی به منظور حفاظت از بستر طبیعی رودخانه و به حداقل رساندن خسارات ناشی از تغییرات ضروری است. در این مطالعه با استفاده از نقشه های توپوگرافی 1:1000 رودخانه و با بهره گیری از مدل شبیه ساز جریان HEC-RAS و سیستم اطلاعات جغرافیایی نسبت به بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان در دو حالت قبل و بعد از ساماندهی اقدام گردید. با توجه به شرایط منطقه موردمطالعه و مصالح در دسترس برای حفاظت دیواره های رودخانه در هر دو ساحل رودخانه، سازه گوره (دایک خاکی) در نظر گرفته شد. نتایج این مطالعات نشان داد، با در نظر گرفتن ساماندهی رودخانه در عرض تعادل 60 متری، خصوصیات هیدرولیکی رودخانه تغییرات محسوسی نخواهد داشت. از طرفی کاهش عرض رودخانه از پهنه سیلابی 5 ساله به عرض تعادل 60 متری موجب حفاظت بیش از 720 هکتار از اراضی بستر غیرفعال رودخانه می گردد.

Keywords:

ساماندهی رودخانه , مدل HEC-RAS , سیستم اطلاعات جغرافیایی Arc GIS , رودخانه دره رود

Authors

سعید حبیبی آلاگوز

کارشناس ارشد مهندسی رودخانه شرکت مهندسین مشاور آذربولاق تبریز-

محمد شهبازی بیله سوار

کارشناس ارشد مهندسی رودخانه شرکت مهندسین مشاور آذربولاق تبریز-

علی اطاعت

کارشناس ارشد مهندسی رودخانه شرکت مهندسین مشاور آذربولاق تبریز-

بهرام صاحبقرانی

کارشناس ارشد مهندسی رودخانه شرکت مهندسین مشاور آذربولاق تبریز-