شناسایی متغیرهای اقلیمی تاثیرگذار بر حجم آورد ورودی سد بوکان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 812

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC16_339

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

Abstract:

محدودیت منایع آب و افزایش تقاضاهای آبی، بهره برداری های بهینه از منابع آبی موجود در کشور را بیش از پیش ضروری کرده است. بهره برداری بهینه از این منابع، نیازمند پیش بینی هر چه دقیقتر جریان رودخانه ورودی به سد با بازه زمانی پیش بینی یک تا چند ماه می باشد. یکی از مهمترین اصول برنامه ریزی و مدیریت منابع آب در هر کشور از دیدگاه هیدرولوژیکی، بحث پیش بینی آورد می باشد. در این مطالعه با در نظر گرفتن بارش به عنوان متغیر هواشناختی، سیگنال های بزرگ مقیاس اقلیمی، دمای سطح آب در دریاهای مجاور به عنوان متغیر اقیانوسی و جوی و نیز ارتفاع ژیوپتانسیل 500 هکتوپاسکال، متغیر های مناسب جهت پیش بینی حجم جریان در بالادست سد بوکان درسه دوره (بهمن-خرداد)، (اسفند-خرداد) و (فروردین-خرداد) پیش بینی می شود. نتایج این تحقیق کمک شایانی به پیش بینی رواناب و همچنین برنامه ریزی و مدیریت منابع آبی این سد می نماید. نتایج نشان دهنده ارتباط معنی دار آورد ورودی سد بوکان با متغیر های ارتفاع ژیوپتانسیل، دمای سطح آب اقیانوس اطلس شمالی و شاخص های انسو می باشد. همچنین آورد پاییز و زمستان می تواند از فاکتور های پیش آگاهی مهم برای پیش بینی آورد محسوب شود.

Authors

راضیه ترقی دلگرم

دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

مسعود تجریشی

استاد گروه مهندسی آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف