مدلی پویا برای بهبود جذب مشتریان در توسعه محصول جدید

Publish Year:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

461

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SYSTEMDYNAMIC01_029

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

Abstract:

رمز موفقیت شرکت ها در کسب مزیت رقابتی، توسعه ی موفق و مداوم محصولات جدید است و شناسایی عوامل کلیدی در توسعه محصول جدید می تواند در کاهش ریسک های تصمیم گیری برای مدیران مفید باشد. هدف این پژوهش افزایش نرخ جذب مشتریان از طریق شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی در توسعه محصول جدید است. به این منظور از مدل تیوری انتشار باس، رویکرد پویایی شناسی سیستم استفاده شده است. در این تحقیق سعی شده است تا با مطالعات کتابخانه ای و مشاوره با اساتید و صاحبنظران در صنعت و دانشگاه، عوامل کلیدی توسعه موفق محصولات جدید شناسایی شوند. تعیین روابط میان متغیرهای تحقیق بواسطه مصاحبه از اساتید دانشگاه و متخصصان به استخراج متغیرها و تنظیم فرضیات پویای مدل منجر شده است که مبنای ترسیم نمودارهای علت و معلولی و و نمودار انباشت و جریان قرار گرفته اند. استخراج معادلات مربوط به روابط متغیرهای مدل و وارد ساختن آنها در نرم افزار Vensim منجر به شبیه سازی مدل گردید. در این مدل، 3 سناریوی مختلف تعریف و بررسی شد که نتایج آنها به طور خلاصه حاکی از آن است که افزایش بودجه در بخش های تحقیق و توسعه و بازاریابی بطور همزمان میتواند تاثیر بیشتری در جذب مشتریان داشته باشد.

Keywords:

تیوری انتشار باس , پویایی شناسی سیستم , توسعه محصول جدید و جذب مشتری

Authors

پریساگل باززاده
پریسا گل باززاده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

سیدحسین حسینی

دکتری مهندسی صنایع، مدیرعامل موسسه آموزشی پژوهشی سیستمهای مدیریتی الگو محور (سمام)، تهران ایران