پیش بینی اضطراب براساس تنظیم هیجانی و راهبردهای مقابله ای در دانشجویان شهرستان دلفان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 406

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCONF05_058

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر به پیش بینی اضطراب براساس تنظیم هیجانی و راهبردهای مقابله ای در دانشجویان شهرستان دلفان می باشد. تحقیق حاضر، براساس ماهیت و روش یک تحقیق توصیفی همبستگی و از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان شهرستان دلفان در سال تحصیلی 96 - 95 می باشند با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 100 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی، پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه بین اضطراب براساس تنظیم هیجانی و راهبردهای مقابله ای در دانشجویان شهرستان دلفان 651 / 0 برآورد گردیده است. با توجه به ملاک ها، می توان گفت که بین اضطراب براساس تنظیم هیجانی و راهبردهای مقابله ای در دانشجویان شهرستان دلفان رابطه همبستگی مثبتی وجود دارد که با توجه به سطح معناداری که برابر 001 / 0 برآورد گردیده است، این میزان همبستگی در سطح اطمینان 99 / 0 از لحاظ آماری معنادار قلمداد می گردد.

Authors

سعید رستمی

دکتری علوم تربیتی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان دلفان

نریمان فرهادی

کارشناس ارشد روانشناسی، کارمند هسته مشاوره آموزش و پرورش نورآباد لرستان

زینب عینی فرد

کارشناس زمین شناسی، معلم شهرستان نورآباد لرستان

زهرا عینی فرد

کارشناس روان شناسی، معلم شهرستان نورآباد لرستان