ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمانهای بلند فولادی با سیستم شبکه قطری تحت تاثیر تغییر زاویه اعضای قطری و نسبت وجوه سازه

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 318

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISSS08_049

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

Abstract:

در دهه های اخیر یکی از سیستمهای مورد استفاده در سازههای بلند در دنیا سیستم شبکه قطری میباشد. این سیستم در واقع نوع خاصی از سیستم لوله ای میباشد. این سیستم سازهای کارایی زیادی در کاهش پاسخ سازههای بلند در برابر بارهای جانبی دارد. در این پژوهش رفتار لرزه ای ساختمانهای بلند با سیستم سازهای شبکه قطری مورد مطالعه قرار میگیرد. بدین منظور دو سازه 36 و 48 طبقه با زوایای مختلف بر اساس آیین نامه AISC 360-10 توسط نرم افزار SAP2000 مدلسازی و طراحی شده اند و برای انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی توسط برنامه OpenSees به صورت سه بعدی مدلسازی شده اند. در این تحقیق تاثیر تغییر نسبت وجوه سازه و تغییر زاویه اعضای قطری بر رفتار لرزه ای سازه های فولادی شبکه قطری بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که با افزایش زاویه اعضای قطری به میزان 24/3 درجه، مقاومت جانبی سازه به میزان 34 درصد کاهش مییابد.

Authors

مهرزاد پیری

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی سازه، دانشکده عمران و محیطزیست، دانشگاه تربیت مدرس

فرهاد دانشجو

استاد گروههای مهندسی سازه و زلزله، دانشکده عمران و محیطزیست، دانشگاه تربیت مدرس