آموزش مدیریت خود گویی و اضطراب دانش آموزان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 316

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON10_036

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، بررسی آموزش مدیریت خود گویی و تعیین میزان اثربخشی آن در کاهش میزان اضطراب دانشآموزان دختر پایه اول دبیرستان می باشد. روش پژوهش نیمه آزمایشی است که در آن از طرح پیش آزمون، پس آزمون باگروه کنترل استفاده شده است و از لحاظ جمع آوری داده ها از نوع میدانی است که به روش پیمایشی و بصورت تحلیلی –توصیفی انجام شده است. جامعه ی آماری این تحقیق جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستانناحیه 7شهرستان مشهد مقدس می باشد که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه ی آماری تحقیق به دلیل محدود بودن جامعه تعداد 30 نفر از دانش آموزان دختر پایه اول می باشند که در دامنه سنی 15-14 سال قرار دارند و روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. داد ه های پژوهش از طریق تحلیل کواریانس برایمقایسه دو گروه (گروه آزمایش و گروه کنترل) و همچنین از آزمون تی نیز برای بررسی اختلاف بین نمرات پییش آزمونیکسانی میانگین گروه های آزمایش و کنترل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای عملآزمایشی و شرکت در جلسات آموزش خود گویی های مثبت توانسته است با ایجاد فضایی مطمین و حاکی از اعتماد و بادخالت در اندیشه و تصحیح گفتار درونی در ایجاد باورهای منطقی و افزایش عزت نفس و مقابله با موقعیت های آشفته ساز ورهایی از افکار و بیانات مخرب موثر باشد که محصول این امر کاهش اضطراب می باشد.

Keywords:

خودگویی , آموزش مدیریت خودگویی , اضطراب , اضطراب آشکار و پنهان

Authors

علی حاجی کرمانی

کارشناس ارشد روانشناسی