ابعاد جنسیتی کارکردهای خانواده

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 333

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON10_039

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

Abstract:

دین اسلام ضمن قبول پاره ای تفاوت حقوقی زن و مرد در مسایل جنسی، بر حق جنسی زنان و راهکارهای قانونی احقاق آنتاکید نموده است. تفاوتهای طبیعی زن و مرد، بیشترین نقش را در تمایز رفتارهای جنسی آنان دارند. از جمله عوامل مهمکاهش تولید مثل در دهه های اخیر ایدیولوژی های مربوط به هویت زنان و استقلال و اشتغال آنها بوده است. فمینیستها بهمسیوولیت سنگین زنان در ایفای نقش مراقبتی در خانواده اعتراض نموده اند. توجه ویژه اسلام به تامین نیازهای عاطفیهمسر توسط شوهر، نمایانگر رویکرد غیرجنسیتی، بلکه جانبداری از زنان در زمینه حمایت عاطفی است. دو فرضیه نفقه در مقابل خدمات خانگی و نفقه در مقابل خدمات جنسی در رویکرد اسلامی مورد تایید نیستند. نظارت همسران بر رفتارهاییکدیگر بیشتر از جانب مردان نسبت به زنان اعمال شده و درباره نظارت والدین بر فرزندان همواره نظارت شدیدتری نسبت بهدختران صورت گرفته است که فمینیستها این برخورد دوگانه را بی توجه به مبانی طبیعی آن با کمک مفاهیمی مانندپدرسالاری تبیین کرده اند.

Authors

یدالله محمودی

دانش آموخته سطح ۴ (دکتری) حوزه علمیه قم