بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهر مریوان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 296

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON10_124

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

Abstract:

هدف این تحقیق بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهر مریوان بود. جامعهآماری این تحقیق شامل معلمان ابتدایی شهر مریوان بودند. در این تحقیق تعداد 50 نفر از جامعه آماری بهروش تصادفی از افراد در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامهویژگی های شغلی و تعهد سازمانی استفاده شد، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss درسطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح آمار توصبفی از فراوانی و درصد فراوانی و در سطحآمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی SPSS برای تشخیص رابطه بین متغیر ها استفاده می شود.یافته های پژوهش نشان داد: بین تعهد سازمانی معلمان و ویژگی های شغل در آنان رابطه وجود دارد. بین تعهد سازمانی معلمان وبازخورد شغل در آنان رابطه وجود دارد. بین تعهد سازمانی معلمان و استقلال شغل درآنان رابطه وجوددارد. بین تعهد سازمانی معلمان و هویت شغل در آنان رابطه وجود دارد. بین تعهد سازمانی معلمان واهمیت شغل در آنان رابطه وجود دارد. بین تعهد سازمانی معلمان و تنوع مهارت در آنان رابطه وجود دارد.

Authors

سروه کهنه پوشی

معاون اجرایی دبستان ، آموزش و پرورش شهرستان مریوان

ثویبه کریمیان

مدیر دبستان، آموزش و پرورش شهرستان مریوان