بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد شغلی معلمان ابتدایی شهر مریوان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 499

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON10_131

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

Abstract:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد شغلی معلمان ابتدایی شهر مریوان بود. جامعه آماری این تحقیق شامل معلمان ابتدایی شهر مریوان بودند تعداد 50 نفر از جامعه آماری به روش تصادفیاز افراد در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه هوش هیجانی و عملکرد شغلی استفاده شد، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و آزمون ضریبهمبستگی استفاده شد یافت های پژوهش نشان داد:بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی معلمان ابتدایی رابطه معنی داری دارد. بین مولفه مهارت خود آگاهیهوش هیجانی و عملکرد شغلی معلمان ابتدایی رابطه معنی داری دارد. بین مولفه خود مدیریتی هوشهیجانی و عملکرد شغلی معلمان ابتدایی رابطه معنی داری دارد. بین مولفه آگاهی اجتماعی هوش هیجانیو عملکرد شغلی معلمان ابتدایی رابطه معنی داری دارد.

Authors

نسار سبحانی

آموزگار مقطع ابتدایی، آموزش و پرورش شهرستان مریوان

نرمین سبحانی

آموزگار مقطع ابتدایی، آموزش و پرورش شهرستان مریوان

بیان منوچهری

آموزگار مقطع ابتدایی، آموزش و پرورش شهرستان مریوان

نوجوان حسینی

آموزگار مقطع ابتدایی، آموزش و پرورش شهرستان مریوان