بررسی تاثیر رضایت شغلی بر سلامت روان معلمان ابتدایی شهر مریوان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 451

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON10_132

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

Abstract:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر رضایت شغلی بر سلامت روانی معلمان ابتدایی شهر مریوان بود. جامعه آماری این تحقیق شامل معلمان ابتدایی شهر مریوان بودند تعداد 50 نفر از جامعه آماری به روش تصادفیاز افراد در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه رضایت شغلی و پرسشنامه سلامت روان استفاده شد، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و آزمون ضریبهمبستگی استفاده شد یافت های پژوهش نشان داد:بین رضایت شغلی و سلامت روانی معلمان ابتدایی رابطه معنی داری دارد. بین رضایت شغلی و افسردگی در خواب معلمان ابتدایی رابطه معنی داری دارد. بین رضایت شغلی و اختلال در کارکردهای اجتماعی معلمانابتدایی رابطه معنی داری دارد. بین رضایت شغلی و اضطراب و اختلال در خواب معلمان ابتدایی رابطهمعنی داری دارد.

Authors

کژال محمدی

آموزگار مقطع ابتدایی، آموزش و پرورش شهرستان مریوان

فریبا عزیزی

آموزگار مقطع ابتدایی، آموزش و پرورش شهرستان مریوان

نوجوان حسینی

آموزگار مقطع ابتدایی، آموزش و پرورش شهرستان مریوان