بررسی ارتباط شیوه های فرزندپروری با رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان ابتدایی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 348

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON10_138

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

Abstract:

هدف این تحقیق بررسی ارتباط شیوه های فرزند پروری با رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان ابتداییبود. جامعه آماری این تحقیق شامل دانش آموزان ابتدایی شهر مریوان و والدین آنها بودند. تعداد 50 نفر ازجامعه آماری به روش تصادفی از افراد در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی استفاده شد، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرمافزار spss و آزمون ضریب همبستگی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد:بین شیوه فرزند پروری دمکراتیک و رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان ابتدایی رابطه معنی داری دارد.بین شیوه فرزند پروری استبدادی و رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان ابتدایی رابطه معنی دار ومعکوسی وجود دارد. بین شیوه فرزند پروری آزادگذاری و مهارت های اجتماعی دانش آموزان ابتدایی رابطهمعنی داری ندارد.

Authors

کیثوم فتحی

آموزگار مقطع ابتدایی، آموزش و پرورش شهرستان بانه

دل خواز رحمانی

آموزگار مقطع ابتدایی، آموزش و پرورش شهرستا ن مریوان

نهیه فاضل

آموزگار مقطع ابتدایی، آموزش و پرورش شهرستا ن مریوان

سکینه کیانی

آموزگار مقطع ابتدایی، آموزش و پرورش شهرستا ن مریوان