اثر مصرف چهار هفته کندر بر حافظه حرکتی آشکار سالمندان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 4,715

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFMT01_325

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

Abstract:

شواهد بسیاری از مطالعات حیوانی وجود دارد مبنی بر اینکه کندر اثرات سودمندی بر حافظه دارد. از این رو هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثر مصرف کندر بر حافظه حرکتی آشکار سالمندان بود. بدین منظور 20 سالمند مرد با میانگین سنی60/2±74/7 سال به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و دارونما تقسیم شدند. بعد از پیش آزمون، تمرینات خود را براساس پروتکل تمرین حافظه حرکتی و مصرف کندر به مدت چهار هفته ادامه دادند. در پایان آزمون اکتساب بلافاصله پس از تمرین انجام گرفت، و دو هفته پس از آخرین جلسه تمرین، آزمون یادداری، بعمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل واریانس مختلط (2×3) و آزمون های تعقیبی و اندازه های تکراری در سطح معناداری (p> 0/05) استفاده شد. نتایج نشان داد مصرف کندر بر حافظه حرکتی آشکار سالمندان در گروه تجربی در مرحله اکتساب اثرگذار بوده، اما تاثیری بر یادداری نداشته است. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت، مصرف چهار هفته کندر موجب تسهیل حافظه حرکتی در سالمندان با وضعیت ذهنی متوسط می شود.

Authors

الهام اسعدی

کارشناسی ارشد، یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری

محمدرضا شهابی کاسب

استادیار، گروه یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری

رسول زیدآبادی

استادیار، گروه یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری

محمدرضا حامدی نیا

استاد تمام، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری