بررسی تاثیر ابعاد ارزش ویژه برند مشتری محور بر شهرت برند و اعتماد به برند زمزم (مورد مطالعه: مشتریان استان تهران)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,881

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MNGTEC04_029

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

Abstract:

اعتماد به برند مهمترین ویژگی یک نام تجاری است و مطالعات نشان داده است که شهرت بالا سبب افزایش اعتماد می گردد. ازطرفی برآیند فعالیت های بازاریابی در مفهومی به نام ارزش ویژه برند تجلی پیدا نموده که به عنوان یک شاخص عملکرد بازاریابی، منبعی برای دست یابی به مزیت رقابتی و بخشی مهم و حیاتی از موفقیت کسب و کار می باشد. نظر به اهمیت این موضوع و عدم اتخاد روشی مناسب در برندسازی زمزم، هدف این پژوهش بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر شهرت برند و اعتماد به برند می باشد. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جهت جمع آوری داده ها، تعداد 423 پرسشنامه توسط مصرف کنندگان با روش نمونه گیری در دسترس تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار SmartPLS انجام شد. نتایج حکایت از تاثیر مثبت ارزش ویژه برند بر شهرت برند و اعتماد به برند دارد. منحصربه فرد بودن و کیفیت ادراک شده نیز به ترتیب بیشترین تاثیر را بر تمایل به پرداخت قیمت بالاتر دارند. درنهایت اقداماتی چون همکاری با سرویس های غذایی آن لاین، می تواند بر ارزش ویژه برند زمزم بیافزاید.

Keywords:

ارزش ویژه برند مشتری محور , شهرت برند , اعتماد به برند , منحصر به فرد بودن , تمایل به پرداخت قیمت بالاتر , کیفیت ادراک شده , ارزش ادراک شده برمبنای هزینه

Authors

احسان عابدی

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

مجید رامشینی

دانشجوی کارشناسی ارشد MBA ، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال