بررسی توانمندی ایستگاه های آتش نشانی در آتش سوزی های پس از زلزله به روش AHP ، مطالعه موردی ایستگاه های تحت پوشش منطقه 19 شهرداری تهران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 747

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NFUS03_094

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

Abstract:

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی توانمندی ایستگاه های آتش نشانی در آتشسوزیهای پس از زلزله، در ایستگاه های تحت پوشش منطقه 19 شهرداری تهران میباشد. ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش با تهیه پرسشنامه و پخش آن در بین خبرگان و متخصصین آتش نشانی در ایستگاه های تحت پوشش منطقه 19 بوده است. ماهیت و روش این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و نیز روشهای میدانی نظیر توزیع پرسشنامه است که با هدف تعیین وزن شاخصهای ایمنی و آتش سوزی های پس از زلزله در منطقه 19 شهرداری تهران تدوین گشته است. قبل از تهیه پرسشنامه گامها و الگوریتم اجرای پژوهش طراحی گردیده، سپس به روش چند معیاری فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP1 که برای نیل به اهداف این تحقیق انتخاب شده است ، به منظور تعیین وزن نسبی شاخصهایی مورد استفاده قرار گرفته است که دوبهدو با یکدیگر مقایسه و امتیازدهی شده و ارجحیت بین انها تعیین میشود و در نهایت با تشکیل ماتریس مقایسه زوجی و محاسبه بردار ویژه آن، وزن نسبی شاخصها بدست میآید. جوابهای حاصل از پرسشنامه ها به صورت اطلاعات ورودی به نرم افزارهای SPSS و Expert choise داده شد تا مورد تجزیه و تحلیل اولیه قرار گیرد.

Keywords:

آتش نشانی , زلزله , آتش سوزی , مدل سلسله مراتبی AHP ,

Authors

افراسیاب خیردست

کارشناس ارشد مهندسی سوانح، فرمانده نجات ۶ ایستگاه ۳۵ سازمان آتش نشانی تهران