مقایسه تاثیر هوش عاطفی و تسلط ربع های مغزی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه بیرجند

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 443

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PESSO02_265

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

Abstract:

هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر هوش عاطفی و تسلط ربع های مغزی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه بیرجند بود. روش این پژوهشاز نوع زمینه یابی و به روش همبستگی بود که در بین دانشجویان دانشگاه بیرجند اجرا شد. تعداد اعضای نمونه آماری که با استفاده از جدول مورگان به دست آمد، شامل 537 نفربود. در این پژوهش از روش نمونهگیری تمام شمار برای ورزشکاران 367 نفر و روش نمونه گیری خوشه ای برای غیر ورزشکاران 170 استفاده شد. ابزار پژوهش سه پرسشنامهروحیه کارآفرینی هوشمندان مقدم 1390 ، هوش عاطفی سیبریا شیرینگ 1996 و تسلط ربع های مغزی هرمن1976 بود. برای تحلیل یافته ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، رگرسیون ساده، رگرسیون گام به گام و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد هوش عاطفی و تسلط ربع های مغزی پیش بینی کننده مناسبی برای روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه بیرجند در سطح P<0.01 می باشند. تفسیر نتیجه آزمون t در خصوص فرضیه تفاوت بین دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر روحیه کارآفرینی و هوش عاطفی تفاوت معناداری را در سطح P<0.01 نشان داد ضمنا میانگین گروه ورزشکار از غیر ورزشکار در دو متغیر بیشتر بود. همچنین بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار در ربع های مغزی C,B,D تفاوت معنا داری مشاهده شد P<0.05 اما بین ربع مغزی A دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معناداری بدست نیامد. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر نقش تاثیر گذار ورزش بر سه متغیر هوش عاطفی، تسلط ربع های مغزی و روحیه کارآفرینی است و نشان می دهد که فعالیت های ورزشی بر ابعاد روانی انسان اثر مثبت دارد. در نتیجه توجه به ورزش به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم و اساسی تامین سلامت و نشاط جامعه می تواند نقش بسزایی در کارآفرینی و رونق اقتصادی داشته باشد.

Authors

علی ثقه الاسلامی

استادیار دانشگاه بیرجند

ایمان محمدیان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند

جعفر خوشبختی

دانشیار دانشگاه بیرجند