CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه تاثیر هوش عاطفی و تسلط ربع های مغزی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه بیرجند

عنوان مقاله: مقایسه تاثیر هوش عاطفی و تسلط ربع های مغزی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه بیرجند
شناسه ملی مقاله: PESSO02_265
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی ثقه الاسلامی - استادیار دانشگاه بیرجند
ایمان محمدیان - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند
جعفر خوشبختی - دانشیار دانشگاه بیرجند

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر هوش عاطفی و تسلط ربع های مغزی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه بیرجند بود. روش این پژوهشاز نوع زمینه یابی و به روش همبستگی بود که در بین دانشجویان دانشگاه بیرجند اجرا شد. تعداد اعضای نمونه آماری که با استفاده از جدول مورگان به دست آمد، شامل 537 نفربود. در این پژوهش از روش نمونهگیری تمام شمار برای ورزشکاران 367 نفر و روش نمونه گیری خوشه ای برای غیر ورزشکاران 170 استفاده شد. ابزار پژوهش سه پرسشنامهروحیه کارآفرینی هوشمندان مقدم 1390 ، هوش عاطفی سیبریا شیرینگ 1996 و تسلط ربع های مغزی هرمن1976 بود. برای تحلیل یافته ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، رگرسیون ساده، رگرسیون گام به گام و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد هوش عاطفی و تسلط ربع های مغزی پیش بینی کننده مناسبی برای روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه بیرجند در سطح P<0.01 می باشند. تفسیر نتیجه آزمون t در خصوص فرضیه تفاوت بین دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر روحیه کارآفرینی و هوش عاطفی تفاوت معناداری را در سطح P<0.01 نشان داد ضمنا میانگین گروه ورزشکار از غیر ورزشکار در دو متغیر بیشتر بود. همچنین بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار در ربع های مغزی C,B,D تفاوت معنا داری مشاهده شد P<0.05 اما بین ربع مغزی A دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معناداری بدست نیامد. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر نقش تاثیر گذار ورزش بر سه متغیر هوش عاطفی، تسلط ربع های مغزی و روحیه کارآفرینی است و نشان می دهد که فعالیت های ورزشی بر ابعاد روانی انسان اثر مثبت دارد. در نتیجه توجه به ورزش به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم و اساسی تامین سلامت و نشاط جامعه می تواند نقش بسزایی در کارآفرینی و رونق اقتصادی داشته باشد.

کلمات کلیدی:
هوش عاطفی، تسلط ربع های مغزی، روحیه کارآفرینی، ورزشکار، غیر ورزشکار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/744105/