بررسی میزان نگرش دینی در بین کادر پرستاری شاغل در بیمارستانهای شهر ایرانشهر

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 495

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PPDMED02_159

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

Abstract:

مقدمه و اهداف: نگرش مذهبی باعث استمرار وپایداری فردی می گردد که در حیطه ی سازمانی می تواند بسیار حایز اهمیت باشد بخصوص درشغل پرستاری که نیاز به تعهد اخلاقی بسیار بالا یی دارد که هدف از این پژوهش هم بررسی میزان نگرش دینی در بین پرستاران حوزه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر بود. روش کار: این پژوهش یک تحقیق توصیفی است که جهت بررسی میزان نگرش مذهبی در بین پرستاران بیمارستانهای شهر ایرانشهر با حجم نمونه ی 150 نفر بود که داده ها توسط پرسشنامه ی نگرش سنج مذهبی براهنی جمع آوری و توسط نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که از 150 نفر حجم نمونه 54/1 درصد مونث و 45/9 درصد مذکر بودند، میانگین نگرش دینی 14/4±64/3 بود که در حد متوسط قرار داشت، همچنین ارتباط معنا داری بین سمت و نگرش مذهبی در پرستاران شاغل وجود داشت.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهشی این مطالعه میطلبد که برنامه های مدون و مستمری جهت ارتقا سطح نگرش مذهبی و بالا بردن هر چه بیشتر نگرش مذهبی جهت بالا بردن تعهد اخلاقی بخصوص پرستاران مدنظر قرار گیرد.

Authors

علی میربلوچ زهی

عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر ،ایرانشهر ،ایران

رویا متین

کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر ،ایرانشهر ،ایران

میترا ستوده

عضو هیت علمی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر ،ایرانشهر ،ایران

محسن حسین بر

عضو هیت علمی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر ،ایرانشهر ،ایران