راهکارهای مدیریت شهری جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با تاکید بر نظام درآمدی در شهرداری تهران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 563

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCPSUM01_042

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

Abstract:

اقتصاد مقاومتی مفهومی در ادبیات اقتصادی جهان است که از سوی رهبر معظم انقلاب طرح گردید. این مفهوم با جهت گیری مقاومتی خود برای عبور از سیاست های خصمانه دشمنان و پیگیری پیشرفت های دانشی طرح گردیده است.در شرایط کنونی که کشور در برخی بخشها با مشکلات و مسایل اقتصادی فراوانی روبهرو است گام برداشتن به سوی اقتصاد مقاومتی در حوزه شهری میتواند بستر مناسبی جهت بهبود مدیریت شهری باشد. بر این اساس باید به مقوله اقتصاد مقاومتی اهتمام ویژهای صورت گیرد چرا که با مدیریت مناسب شهری و هزینه کردن در بخش ضروری میتوان جهت توسعه شهری گام برداشت.سخن اصلی مدیران و برنامه ریزان شهری آن است که با توجه به رشد شتابان و حیرت انگیز تغییرات محیطی، توسعه فناوری و ارتباطات، گسترش شهرنشینی و تنوع و پیچیدگی آنها چگونه می توان پویایی و بالندگی شهر را حفظ کرد و در عین پایبندی به ارزش ها و هنجارها مقهور تغییرات محیطی نشد. برای پاسخ به این پرسش نظریه های مختلفی مطرح شده است اما سنجه ها و معیارهایی که مورد توجه قرار گرفته است از جهاتی با تحقق اقتصاد مقاومتی که امروزه در ادبیات رایج کشور مطرح است قرابت و نزدیکی فراوانی دارد.این مطالعه از جهت روش شناسی از نوع توصیفی -تحلیلی است و با بهره گیری از ابزار تحلیل به تبیین موضوع می پردازد. در این مقاله ضمن تعریف اقتصاد مقاومتی و لزوم عملیاتی نمودن آن در شهرداری ها به محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی اشاره شده است. آنگاه پس از شناسایی مصادیق و مولفه های آن در شهرداری ها به رویکردها و راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره شده و در انتها نیز علاوه بر ارایه راهکارهای برونرفت از چالشهای موجود در مدیریت شهری، به ارایه راهکارهای اساسی و عملیاتی جهت کسب درآمدهای پایدار به عنوان مهمترین عامل در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است.

Authors

بهشته تاج الدین

کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، دانشگاه خاتم تهران

محمد مرادی

کارشناسی ارشد، مدیریت شهری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران