بافت های فرسوده و توسعه پایدار شهری

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 502

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCPSUM01_126

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

Abstract:

در حال حاضر بسیاری از شهرهای کشور با مسیلهای به نام بافتهای فرسوده مواجه هستند این بافتها یا هسته های قدیمی شهرها بوده و بهمرورزمان دچار فرسودگی و عدم کارایی شدهاند و یا در دوران معاصر بدون رعایت ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی شکل گرفته و ازاینرو اکنون با مسایل و مشکلات بسیاری روبرو بوده و این مشکلات را به کل شهر نیز تسری میدهند.به نظر میرسد در بافتهای فرسوده با توجه به وسعت دامنه و شدت مسایل گریبان گیر این بافتها کارآمدترین رویکرد که بتوان برای مواجه ه با کاستیها و سستیها و نارساییها اتخاذ نمود نیل به اهداف توسعه پایدار در عرصه بهسازی این بافتها میباشد.در گرد آوری اطلاعات در این تحقیق از شیوه کتابخانه ای – اسنادی استفاده شده است در قالب چارچوب نظری تحقیق چهار معیار کالبدی،زیست محیطی،اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی به عنوان معیارهایی برای ارزیابی انتخاب گردیده است.در این مقاله سعی بر آن است راهکارهایی جهت بهسازی بافتهای فرسوده بخصوص در سطح محلات ارایه گردد.

Keywords:

توسعه پایدار- بافت فرسوده- نوسازی- بهسازی- بازسازی

Authors

نعیمه سادات نقوی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی