تحلیل فضایی بیماری سالک و تاثیر پارامتر رطوبت و پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و GIS

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 834

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GISLS02_083

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

Abstract:

از آن جایی که سالک از شایع ترین بیماری ها در سطح جهان می باشد و مسایل بهداشت عمومی و انتشار بیماری ها با جغرافیای منطقه رابطه مستقیم دارند، GIS می تواند نقش به سزایی در مدیریت و برنامه ریزی مسایل بهداشت عمومی و مطالعه انتشار بیماری ها داشته باشد. هدف از این مطالعه تحلیل فضایی بیماری سالک و تاثیر پارامتر رطوبت و پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و GIS در شهرستانهای استان یزد طی بازه زمانی 1384 تا 1393 بوده است. روش تحقیق تحلیلی و جهت تحلیل داده ها تحلیل های فضایی از نرم افزار ARC GIS و ENVI استفاده گردید. با استفاده از تصویر ماهواره ای و فن آوری سنجش از دور و شاخص NDVI نقشه پوشش گیاهی منطقه تهیه شد. بر اساس نتایج شاخص نزدیکترین همسایه، بزرگتر از 1 بدست آمد که دلالت بر پراکندگی بیماری ها در این استان و شهرستان های آن دارد. بر اساس آماره مرکزیت، میانگین مختصات X (طول جغرافیایی مکان وقوع بیماری) و Y (عرض جغرافیایی مکان وقوع بیماری) به ترتیب برابر 837883.369 و 3514475.5 بدست آمد که مرکز میانگین، مکان مرکزی را به صورت میانگین مبنایی تمام مکان های بیماری مشخص می کند که بر شهر یزد منطبق بود. بر اساس آماره بیضی گون انحراف استاندارد کانونهای بیماری در شهرستان های یزد حاکی از آن است که مرکز میانگین کل بیماری ها بر شهرستان یزد منطبق است و جهت آن به سمت شهرستان های مهریز و تفت یعنی جنوب غربی کشیده شده است.

Authors

محمد قاسمی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه سنجش از دور و GIS ، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

سیدعلی الحسینی المدرسی

دکتری ژیومورفولوژی ، دانشیار گروه سنجش از دور وGISف ، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

عباسعلی دهقانی تفتی

عضو هییت علمی گروه مبارزه با بیماری دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد