بررسی رابطه بین آزادسازی تجاری وعملکرد بورس اوراق بهادار

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 488

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET02_090

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

Abstract:

این مقاله میزان تاثیرات آزادسازی تجاری بر عملکرد بورس اوراق بهادار را در اقتصاد ایران تحلیل مینماید. الگوی طراحی شده در این مقاله با استفاده از روش الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برای بدست آوردن رابطه ی کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها استفاده گردیده است. در این مقاله از سری های زمانی داده های 1393:04- 1383:01 با تناوب فصلی برای تخمین الگوهای مدل استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری خارجی تاثیر مثبت و معنیدار و نرخ ارز تاثیر منفی و معنی دار بر عملکرد سهام دارد. تاثیر درآمد نفت در کوتاه مدت منفی اما در بلند مدت معنیدار نیست. پیشنهاد میشود کشور با افزایش صادرات و واردات به عبارتی افزایش آزادسازی تجاری و کاهش نرخ ارز سعی کند، سرمایه های خارجی را جذب کند. سرمایه های جذب شده از این طریق میتوانند در بازار بورس یا سایر زیرساختهای اقتصادی کشور تحول به وجود آورد و اثر مثبت در آنها ایجاد کند.

Keywords:

آزادسازی تجاری , الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده , بورس اوراق بهادار

Authors

خالد احمدزاده

استادیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

سامان قادری

استادیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

سحر عمیدی

کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران