تبیین نقش زنان در اصلاح الگوی مصرف خانواده ها

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 550

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NOPEA01_054

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

Abstract:

هدف از انجام این تحقیق تبیین نقش زنان در اصلاح الگوی مصرف خانواده ها می باشد. این تحقیق به روش پیمایشی از طریق ابزارپرسشنامه، با حجم نمونه به تعداد 022 نفر در شهرستان بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی انجام گرفته است. نتایج تحقیقحاکی از آن است که اکثر بانوان به فرزندان خود در مورد صرفه جویی در مصرف آب آموزش میدهند و خانواده و مدرسه را در اینامر موثر می دانند. آنها بهترین سن برای فرزندان جهت آموزش صرفه جویی در مصرف آب را 4 تا 02 سال میدانند. رسانه برایآموزش بانوان در خصوص روشهای صرفه جویی در مصرف آب به عنوان بهترین راه معرفی شد. اکثر بانوان به دلیل کمبود منابعآبی صرفه جویی می کنند و تعمیر شیری که چکه می کند و یا باز نگذاشتن شیر آب هنگام مسواک برای آنان مهم است. بین میزانآگاهی بانوان و صرفه جویی آنها در مصرف آب رابطه معنادار وجود دارد. بدین معنا که هر چه میزان آگاهی بانوان در زمینهراهکارها و راه حل های موجود با هدف کاهش و صرفه جویی در مصرف آب بیشتر شود، مصرف آب نیز در بین آنها کاهش می یابد.

Authors

یوسف رمضانی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند