بررسی بهترین پیکربندی WRF در اجرای مدل CMAQ جهت تعیین غلظت آلاینده ها درشهر تهران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 839

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CANPM06_219

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

در این تحقیق جهت تعیین پارامترهای هواشناسی برای حل معادلات پراکنش و پیش بینی غلظت آلاینده ها در شهر تهران از مدل WRF استفاده میشود. نحوه اجرای مدل و تنظیمات آن تاثیر زیادی در نتایج دارد. هفده پیکربندی برای اجرای مدل در کارهای قبلی ارایه شده که دقت پیش بینی هر کدام برای نتایج هواشناسی قبلا بررسی شده است. در کار حاضر از نتایج خروجی هر کدام از این پیکربندیها برای اجرای مدل فتوشیمیای آلاینده های هوای CMAQ با سیاه ه انتشار سال 1393 در شهر تهران استفاده شده است. از مدل SMOKE برای آماده سازی داده های سیاه ه انتشار مذکور برای ورودی به مدل پراکنش استفاده گردید. روزهای دوم تا ششم فوریه 2016 انتخاب شده و دو مدل با هر کدام از این پیکربندی ها اجرا شد. برای پارامترهای هواشناسی مثل دما و سرعت باد، به ترتیب پیکربندی های 14 و 12 نزدیکترین نتیجه را به میزان اندازهگیریشده داشت. همچنین در پیش بینی غلظت آلاینده CO پیکربندی 8 و برای دو آلاینده NO2 و PM2.5 پیکربندی 4 نزدیک ترین نتیجه را به داده های پایش شده ایستگاه های پایش کیفیت هوا داشت.

Authors

خسرو اشرفی

عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

محمدعلی رجبی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران