بررسی تاثیر ارزش ادراک شده، نفع گرایانه، مصرف لذت جویانه بر رضایت و وفاداری مصرف کننده به واسطه ای برند های لوکس ایرانی در شهر تهران

Publish Year:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

389

This Paper With 14 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INDUSTRIAL03_1065

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

امروزه با شدت رقابت بین شرکت ها و تنوع روز افزون یرندها، یافتن راه هایی ارتباط پایدار و درک ارزش ادارک مصرف کننده امری مهم و ضروری است. یکی از روند های جهانی که به صورت چشمگیر در حال رشد بوده تولید، توزیع ، مصرف کالاهای برندهای لوکس است. گرایش تجملی، یک پدیده نسبتا جهانی می باشد. اخیرا ، گسترش بیشتری در کشورها مختلف را در بر دارد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از جهت شیوه پیمایشی محسوب می گردد. در این پژوهش، ارزش ادارک مصرف کننده و تمایل به برندهای لوکس بررسی شده است. انتخاب جامعه آماری از فروشگاه های مرتبط با برندهای لوکس (کیف، کت، ساعت) در سطح شهر تهران می باشد. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه با مقیاس پنج رتبه ای لیکرت بوده، در میان 350 نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای انجام شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و از نرم افزار اسمارت پی .ال.اس استفاده گردیده است. نتایج نشان داد فرضیه ها تایید شده اند و تاثیر مثبت به همراه دارند.

Authors

پروانهقلی پور
پروانه قلی پور

کارشناسی ارشد،مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،قزوین، ایران

محمدمهدیمظفری
محمدمهدی مظفری

استاد یار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین، قزوین ،ایران