یادگیری پویپا در بستر دانشگاه: بازانگاری برای یادگیری

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 573

This Paper With 22 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PESI08_125

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

در عصر پست مدرنیسم، انسان در طول زندگی خود مدام در حال یادگیری است. از این رو، رویکردی با عنوان یادگیری پوی پا (پوینده و پاینده) شناخته شده و پویندگی و پایندگی دو اصل اساسی این رویکرد است. هدف از این پژوهش، بررسی ویژگی های دانشگاه ها با رویکرد یادگیری پوی پا است. روش تحقیق از نوع کتابخانه ای، بررسی منابع اینترنتی، مرور مطالعات قبلی است که برای رسیدن به مضامین و مقوله های اصلی از تحلیل محتوای کیفی به روش استنتاجی استفاده شده است. با توجه به نتایج این پژوهش، دانشگاه ها با سیستم کنونی خود قادر به بسط و گسترش یادگیری پوی پا نیستند و نیازمند بازانگاری در ابعاد مختلف سازمان های آموزشی هستیم. سازمان های آموزشی جدید با ویژگی هایی همچون هوشمندی، مدیریت دانش، شبکه سازی، هم افزایی، ارتباط پویا و غیر خطی، تنوع و انعطاف پذیری، کارکردها و مولفه های چندگانه ، آزادی و استقلال، ظرفیت های یادگیری (خودسامانی و یکپارچگی) می توانند در جهت حرکت ایجاد زمینه لازم برای یادگیری پوی پا گام بردارد. در نهایت می توان گفت دانشگاه با رویکرد یادگیری پوی پا، متضمن ارتقای تمایل به یادگیری و همچنین توانش در امر یادگیری است. این نوع از یادگیری به ارایه فرصت ها، خدمات و تحقیقات برای توسعه شخصی و حرفه ای افراد در گستره زندگی آن ها می پردازد.

Authors

فرهاد احمدی اصل

دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

سکینه شاهی

دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه علوم تربیتی، نشانی

یداله مهرعلی زاده

دانشگاه شهید چمران اهواز ، گروه علوم تربیتی

مقصود فراستخواه

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی