بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر مشابه فولاد زنگ نزن آستنیتیASTM A182 Gr:316L به فولاد کربنی ASTM A333 Gr:6

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 463

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WELDING01_003

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

در این تحقیق، ریز ساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر مشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی316L به فولاد ساده کربنی A333 Gr:6 (دما پایین) بررسی گردید. بدین منظور برای پاس ریشه از روش جوشکاری قوسی تنگستن – گاز و فلز پر کننده ER316L وER309 با قطر 2/4 میلیمتر استفاده شد و برای پاس دوم و پاس سوم(رویه) از روش جوشکاری قوسی دستی و فلزات پرکننده E316L وE309 با قطر 3/2 میلیمتر استفاده شد. جهت بررسی ریز ساختار و مقاطع شکست نمونه های جوشکاری شده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. همچنین جهت بررسی خواص مکانیکی اتصال، از آزمون های کشش، ضربه و سختی سنجی روی فلزجوش و مناطق مجاور استفاده شد. نتایج نشان داد که ریز ساختار در نمونه جوشکاری شده و با فلز پرکننده 316L شامل جزایر دلتا فریت در زمینه آستنیت، همچنین ساختار درشت دانه شامل بینایت، فریت و ی4د منشتاتن و فریت سوزنی به همراه نواحی کوچک پرلیت می باشد. و در نمونه جوشکاری شده با فلز پرکننده309 ریز ساختار شامل جزایر دلتا فریت در زمینه آستنیت، و هم چنین شامل دانه های فریت به همراه نواحی پرلیت می باشد و ساختار درشت دانه شامل بینایت، فریت وی4 د منشتاتن و فریت سوزنی به همراه نواحی کوچک پرلیت می باشد.در آزمون کشش تمامی نمونه ها از فلز پایه فولاد کربنی A333 Gr:6 و بصورت نرم دچار شکست شدند. فلز جوش 316L انرژی ضربه بالاتر در حدود 87 ژول و فلز جوش 309 انرژی ضربه کمتر در حدود 55 ژول از خود نشان داد. شکست فلز جوش درهر دو نمونه از نوع نرم بود. نتایج سختی سنجی نشان داد. سختی فلز جوش در نمونه جوشکاری شده با فلز پرکننده316L به دلیل فاز فریت کمتر و ساختار درون دانه ایی هم محور وریزتر، بالاتر از نمونه جوشکاری شده با فلز پرکننده 309 بود.

Keywords:

اتصال غیر مشابه , فولاد زنگ نزن آستنیتیASTM A182- Gr: 316L , فولاد کربنیASTM A333 Gr:6 (دما پایین) , خواص مکانیکی , ریزساختار

Authors

ایمان هوشنگی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی- جوشکاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، اصفهان، ایران

محمدرضا خانزاده قره شیران

استادیار، مرکز تحقیقات مهندسی پیشرفته، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، اصفهان، ایران

عباس سعادت

استادیار، مرکز تحقیقات مهندسی پیشرفته، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، اصفهان، ایران