تاثیر تقویت حافظه دیداری بر کاهش شدت اختلالات یادگیری نوشتاری در دانش آموزان ابتدایی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,684

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONF06_178

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

هدف: پژوهش حاضر بررسی تاثیر تقویت حافظه دیداری بر کاهش شدت اختلال در دانش آموزان ابتدایی دارای اختلالات یادگیری نوشتاری می باشد. روش: برای اجرای این پژوهش از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری کلیه در دانش آموزان ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری نوشتاری بودند که در نیمه اول سال تحصیلی 96-1395 به مرکز اختلال یادگیری شهر ساری مراجعه نمودند. تعداد 30 با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش 12 جلسه تقویت حافظه دیداری را دریافت کردند ولی افراد گروه کنترل هیچگونه مداخله ای را به مدت 2 هفته دریافت نکردند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه ی مشکلات یادگیری کلورادو، آزمون بیان اختلال نوشتاری و آزمون حافظه ی بصری کیم کاراد جمع آوری شده و با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که دانش آموزان دچار اختلال یادگیری نوشتاری در حافظه ی دیداری خود دچار نقصان و بدکاری کردی می باشند. نتیجه گیری: تحلیل داده ها نشان داد که تقویت حافظه ی دیداری بر شدت اختلال یادگیری، شدت اختلال نوشتن و حافظه ی دیداری تاثیر معناداری دارد. با توجه به یافته ها میتوان نتیجه گرفت که تقویت حافظه دیداری می تواند به عنوان یک تکنیک بر اختلال یادگیری نوشتاری موثر واقع شود.

Keywords:

رفتار درمانی گروهی مبتنی بر تقویت حافظه ی دیداری , اختلال یادگیری نوشتاری

Authors

زهرا حیاتی

دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی ساری

لادن سلیمی

استادیار گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی ساری