ارزیابی توانمندی استان های تولید کننده دانه های روغنی و واحدهای استحصال روغن خام و تصفیه آن در زنجیره تامین روغن نباتی ایران

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 441

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AGEC-9-1_003

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

Abstract:

در این پژوهش به ارزیابی توانمندی مناطق تولید دانه های روغنی، واحدهای استحصال روغنخام از دانه های روغنی و تصفیه روغن خام خوراکی در سال ۰۹۳۱ پرداخته شد. لذا، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA ابتدا انواع کارایی برای هر سطح از زنجیره تامین روغن نباتی محاسبه شد. سپس با به کارگیری روشهای مختلف مبتنی برDEAواحدهای کارا در هر سطح رتبهبندی و پس از مقایسه و تجزیه و تحلیل نتایج، بهترین روش رتبهبندی انتخاب شد. تحلیل نتایج به دست آمده در روشهای مختلف نشان میدهد، روش اندرسون و پیترسون دارای اعتبار پایینتری نسبت به روش کارایی متقاطع است. نتایج محاسبه کارایی فنی نشان داد، پتانسیل افزایش تولید در سطوح اول و دوم زنجیره تامین روغن نباتی وجود دارد. همچنین در عدم کاراییهای اقتصادی، سهم کارایی تخصیصی در هر سطح بیشتر است. تقویت سودآوری در تمام سطوح زنجیره تامین و افزایش بهره وری در بخش تولید دانه های روغنی به دلیل کاهش قیمت تمام شده میتواند سبب افزایش جذابیت تولید در داخل کشور و کاهش وابستگی به واردات شود.

Keywords:

کارایی , روش تحلیل پوششی داده ها , رتبه بندی واحدهای کارا , زنجیره تامین روغن نباتی

Authors

امیرحسین چیذری

عضو هییت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

مسعود فهرستی ثانی

دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

حبیب اله سلامی

عضو هییت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

سیدصفدر حسینی

عضو هییت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران