وجود عادات مصرفی و تحلیل تجربی تقاضا: مطالعه موردی تقاضای محصولات لبنی خانوارهای شهری در ایران

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 390

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AGEC-9-2_002

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

Abstract:

تجزیه و تحلیل الگوی مصرف خانوار و واکنش مصرفکنندگان نسبت به عاملهای متفاوت قیمتی و غیر قیمتی برای سیاستگذاران و فعالان بازار محصولات غذایی دارای اهمیت ویژهای است. در این راستا انتخاب بهترین فرمتابعی و برآورد تقاضا بهوسیله آن میتواند به عنوان ابزاری قابل اطمینان در تحلیل رفتار مصرف کنندگان بکار گرفته شود. در این پژوهش با لحاظ کردن تاثیر عادات مصرفی، سه الگوی متداول در برآورد تقاضای پویا شامل مدلآسارسون، ری و رتردام تعمیم یافته استفاده شد و تقاضای اقلام پر مصرف لبنی شامل شیر، ماست، پنیر و کره پاستوریزه برای خانوارهای شهری در ایران برآورد شد. نتایج پژوهش موید آن است که ، مدل ری بهعنوان الگویمناسب انتخاب شد. نتایج آزمون والد در مدل ری، وجود تاثیر عادات مصرفی برای هر چهار کالای لبنی را با قوت تایید کرد. بنابراین نادیده گرفتن تاثیر عادات مصرفی میتواند منجر به ایجاد اریب در برآورد تابع تقاضا و در نتیجهتحلیل نادرست الگوی مصرفی خانوار شود. از این رو پیشنهاد میشود در بررسی تحلیل تقاضا، بهخصوص تقاضای محصولات غذایی، تاثیر عادات مصرفی مورد آزمون قرار گیرد

Authors

امیرحسین چیذری

استادیاراقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

زینب شکوهی

دکترااقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

حبیب اله سلامی

استاداقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

سیدصفدر حسینی

استاداقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران