بررسی نقش آموزش زیست محیطی در تغییر آگاهی و نگرش دانش آموزان روستایی پایه اول دبیرستان، مطالعه موردی: هرسین استان کرمانشاه

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 520

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HOZAN-2-5_001

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

Abstract:

مقدمه و هدف: در جهان امروز، همگان بر این مسیله توافق دارند که آموزش موثرترین ابزار و شیوه برای رویارویی با چالش های آینده، به ویژه حفاظت از محیط زیست است. بنابراین انجام مطالعاتی در این رابطه اطلاعات پایه ای را در اختیار برنامه ریزان و مسولین امر گذاشته که با تکیه بر این نتایج بهتر در جهت رفع مشکلات و کنترل آلودگی برنامه ریزی کنند.روش بررسی: این مطالعه بصورت توصیفی انجام شد و 50 نفر از دانش آموزان روستایی حومه هرسین بصورت تصادفی و با روش طبقه ای انتخاب شد. آگاهی، نگرش و ارتباط آنها با مباحث زیست محیطی براساس پرسشنامه و مقیاس لیکرت سنجش شد. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده اختلاف معنی داری بین میانگین نمره آگاهی و نگرش دانش آموزان قبل و بعد از آموزش نشان داد. 39 % از دانش آموزان قبل از آموزش آگاهی و 94 % آنها بعد از آموزش در سطح عالی بودند. میانگین نمره آگاهی بعد از آموزش 89% دانش آموزان نگرش عالی و 10 % نگرش متوسط و فقط 1 % نگرش ضعیف داشتند.نتیجه گیری: بر اساس نتایج میتوان گفت با آموزش مناسب میتوان آگاهی و نگرش را تا حد قابل قبولی ارتقاء داد.

Authors

سماء عینانی

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

مستانه عبدی

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

الهام زینی

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

هوشیار حسینی

استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران