بررسی وضعیت سبک زندگی عشایر کوچرو شهرستان مرودشت در ابعاد 10 گانه درسال 1394

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 512

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TBS-16-5_004

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

Abstract:

مقدمه: روستاها و عشایر ایران به دلیل بهره مندی از بخشی از دستاورد های تکنولوژیک دنیای مدرن و بهسبب برخورداری از تسهیلات ارتباطی نسبتا مناسب، در دوره ای از تاریخ تحول فرهنگی و اجتماعی قرارگرفته اند که حرکتی نسبتا گسترده را از سبک زندگی سنتی خود به سمت سبک زندگی نوین تجربه میکنند . این وضعیت سبب شده تا بتوان قضاوت کرد که احتمالا سبک زندگی جوامع عشایری در برخیجهات از شکل سنتی خود دور شده است، اما وضع کنونی آن تقریبا مشخص نمی باشد. مطالعه حاضر باهدف تعیین سبک زندگی عشایر کوچرو شهرستان مرودشت انجام شده است.روش بررسی: مطالعهای مقطعی بر روی 330 نفر از مردم عشایر کوچرو شهرستان مرودشت با روشنمونه گیری تصادفی انجام گرفت. پرسشنامه 70 سوالی استاندارد شده سبک زندگی Isq بکار گرفته شد. دادههای جمع آوری شده در نرم افزار spss و با آزمون های آماری توصیفی، تی مستقل،آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهها: از مجموع کل پاسخگویان این تحقیق 54/2% را مردان و 45/8% را زنان تشکیل دادند، 51/8% پاسخگویان کاملا موافق بودند که بدن خود را سالم و تندرست نگه می دارند، در زمینه ابعاد سبک زندگی، بعد کنترل وزن و تغذیه با سن (p=0/04) رابطه معنی داری داشت. بعد ورزش و تندرستی با جنس (p=0/04) و سن (p=0/008) دارای رابطه معنا دار آماری بود. نتیجه گیری: بعد ورزش و تندرستی کمترین میانگین را داراست. ابعاد کنترل وزن و تغذیه، سلامت روان شناختی و اجتناب از داروها و مواد مخدر نیز نسبت به دیگر ابعاد به ترتیب دارای میانگین کمتریمی باشند. بنابراین بهبود و ارتقاء زندگی عشایر کوچرو به ویژه از نظر فعالیت فیزیکی نیازمند توجه بیشتری است.

Authors

سیدسعید مظلومی محمودآباد

استاد مرکز تحقیقات علوم اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدصدوقی یزد،یزد، ایران

پریوش کاظمی

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

عباسعلی دهقانی تفتی

استادیارگروه آموزش بهداشت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

عارفه دهقانی تفتی

مربی گروه اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران