تعیین تفاوت میزان اهمیت وفاداری به برند در میان هواداران تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی آنها

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 290

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMSJ-5-18_003

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

Abstract:

در بازارهای رقابتی امروزی، تمرکز بر وفاداری به برند ضرورتی راهبردی است بهطوری که باشگاه ها و تیمهای ورزشی از راهبردهای وفاداری به برند به منظور جذب و حفظ هواداران و ایجاد مزیتهای رقابتی پایدار سود میبرند. با توجه به این مطلب، در این پژوهش محقق در پی آزمودن تفاوت میزان اهمیت وفاداری به برند در هواداران تیمهای حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران با توجه به ویژگیهای جمعیت شناختی آنها بوده است؛ بنابراین از طریق تحقیقی توصیفی - پیمایشی 797 نفر از هواداران پنج تیم نهمین لیگ برتر فوتبال ایران بررسی شدند. ابزار استفاده شده در پژوهش، پرسشنامه ای محقق ساخته با اقتباس از پرسشنامه گلادن و فانک (2002) است که ضریب آلفای کرونباخ آن 0/88 و روایی آن طبق ضریب کندال 0/79 برآورد شد. نتایج آزمون t دو نمونه مستقل و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان میدهد میزان وفاداری هواداران به برند تیمها بر حسب ویژگیهای جمعیت شناختی مورد مطالعه (وضعیت تاهل، سطوح تحصیلی و میزان سابقه حضور در ورزشگاه) تفاوتی معنی دار داشت، ولی این تفاوت بر حسب سن و میزان درآمد شخصی ماهیانه هواداران معنی دار نبود. با توجه به نتایج، لزوم توجه به ارتباط بین این ویژگی ها با میزان وفاداری به برند در هواداران، از سوی مسیولان به منظور اتخاذ راهبردهای موفق ضروری به نظر میرسد.

Authors

محمد سلطان حسینی

عضو هییت علمی دانشگاه اصفهان

داود نصراصفهانی

دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

وجیهه جوانی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان