تعیین و مدل سازی عوامل تعیین کننده رضایت مندی مشتریان در مجموعه های خصوصی ورزشی-تفریحی: الگوسازی تحلیل مسیری1

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 447

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMSJ-5-18_008

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

Abstract:

باشگاه های ورزشی تنها زمانی میتوانند موثر و موفق باشند که مشارکت و همکاری مردم را جلب نمایند و این مهم تنها در صورت رضایت مراجعان از نظام ارایه خدمات میسر می شود. هدف از انجام این تحقیق تعیین و مدلسازی مولفه های رضایتمندی مشتریان مجموعه های تفریحی ورزشی شرکت گاز در شهر تهران بوده است. تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. نمونه آماری تحقیق را 90نفر از استفاده کنندگان خدمات ارایه شده در مجموعه های ورزشی شرکت گاز تشکیل دادند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته کیفیت خدمات و رضایتمندی بوده است. روایی محتوایی آن را پانل خبرگان شامل 7تن از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه تایید نموده و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ، معادل 0/72 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیری انجام شد. نتایج نشان داد همبستگی معنیداری میان فاکتورهای دسترسی و طراحی و جذابیت با میزان رضایتمندی مشتریان وجود دارد .(p<0/05) میان فاکتورهای بهداشت، مدیریت، کیفیت و سایر موارد نیز با رضایتمندی مشتریان نیز همبستگی معنیداری دیده شد .(p<0/01) در تحلیل چند متغیره رگرسیونی متغیرهای مدیریت (Beta=0.238, P=0.041) و کیفیت (Beta=0.282, P=0.016) پیش بین های معنی دار رضایتمندی مشتریان به دست آمدند. بنابراین بهره گیری از شیوه های مدیریت مناسب و توجه به کیفیت خدمات ارایه شده عواملی هستند که در ارتقای رضایتمندی مشتریان اینگونه اماکن ورزشی نقش مهمی ایفا میکنند.

Authors

ژاله معماری

استادیار دانشگاه الزهرا

مریم عبداللهی

کارشناس ارشد دانشگاه الزهرا

محمد اصغری

استادیار مرکز تحقیقات پیشگیری از مصدومیت های ترافیکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز