تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با توانمندسازی کارکنان در اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 373

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMSJ-5-18_012

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، تعیین وضعیت عدالت سازمانی و ارتباط آن با توانمندسازی کارکنان در اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی بود. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی و ادارات تربیت بدنی شهرستانهای این استان بودند.تعداد جامعه آماری 237نفر و اندازه نمونه 153نفر بود. برای گردآوری اطلاعات، از دو پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) و توانمندسازی اسپریتزر(1995) استفاده شده است و برای تحلیل داده ها از آزمون K-S، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین ادراک عدالت سازمانی در حد متوسط است و بین عدالت سازمانی و ابعاد آن، با توانمندسازی کارکنان رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد. با توجه به یافته های این پژوهش، پیشنهاد میشود که مدیران سازمانهای ورزشی، برای افزایش سطح شاخصهای توانمندسازی کارکنان، به وضعیت عدالت در سازمان خود توجه بیشتری نمایند.

Authors

مهدی ناظمی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

ابوالفضل علیزاده گلریزی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

هاشم کوزه چیان

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس