بررسی اثربخشی بازی های حرکتی ریتمیک بر میزان کارکردهای اجرایی دانش آموزان مقطع دبستان دارای اختلال یادگیری

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 872

This Paper With 22 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TRECONF01_016

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازی های حرکتی ریتمیک بر میزان کارکردهای اجرایی دانش آموزان دبستانی دارای اختلال یادگیری صورت گرفت. روش پژوهش از نوع آزمایشی بود. جامعه ی آماری در این پژوهش کلیه ی کودکان پسر دبستانی 9 تا 11 سال شهرستان بندرعباس که در سال تحصیلی 95-94 در مراکز آموزشی اختلالات یادگیری آموزش می دیدند، بودند. برای انتخاب نمونه 30 پسر به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه 15 نفره کنترل و آزمایش قرار گرفتند . سپس پیش آزموناز طریق خرده آزمون حافظه عددی وکسلر، تست عصب روانشناختی کانرز و آزمون آندره ری روی هر دو گروه انجام پذیرفت. فعالیت بازی های حرکتی ریتمیک به مدت سه ماه و هر هفته 2 جلسه (30 دقیقه) بصورت فردی بر روی گروه آزمایش انجام شد. پس آزمون به وسیله خرده آزمون حافظه ی عددی وکسلر ، تست عصب روان شناختی کانرز و آزمون آندره ری بر روی هر دو گروه انجام شد. داده ها به روش توصیفی و تحلیل کواریانس چند متغیریتجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد بازی های حرکتی در بهبود عملکرد آزمودنی ها تاثیر معناداری ندارد . هرچند با بررسی و مقایسه ی نتایج پس آزمون گروه های آزمایش و کنترل، تفاوت و بهبود عملکرد در گروه آزمایش مشاهده می شد ولیکن با رجوع به تحلیل های آماری ، این تغییرات معنادار نیست.

Keywords:

اختلالات یادگیری , کارکردهای اجرایی , بازی های حرکتی ریتمیک

Authors

کوروش محمدی

استادیار دانشگاه هرمزگان

سعیده سرانجام

دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس ، هرمزگان ایران